Algemene voorwaarden Skanderova Advocaat


Toepasselijkheid en bevoegdheid tot wijziging

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Skanderova Advocaat aanvaarde opdracht. Skanderova Advocaat is de handelsnaam van een door mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova in de vorm van een eenmanszaak gedreven advocatenpraktijk. Skanderova Advocaat is gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 59740957. De Stichting Beheer Derdengelden Skanderova Advocaat is ingeschreven onder nummer: 72299983. Van de onderhavige algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse versie (te lezen op www.skanderova.nl) en een Engelse versie (te lezen op www.skanderova.eu). In geval van een discrepantie tussen deze versies prevaleert de Nederlandse versie.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende - en vervolgopdrachten van haar opdrachtgevers.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts van toepassing op Skanderova Advocaat, maar ook op alle aan Skanderova Advocaat verbonden personen en derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Skanderova Advocaat zijn ingeschakeld.

4. Skanderova Advocaat is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment van wijzigen en bekendmaking daarvan middels publicatie op de website van Skanderova Advocaat: www.skanderova.nl (Nederlandse versie) en www.skanderova.eu (Engelse versie).


Opdrachten

5. Nadat een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer Skanderova Advocaat deze schriftelijk (in de vorm van een opdrachtbevestiging) of mondeling heeft aanvaard, dan wel na (al dan niet een last tot) toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

6. Skanderova Advocaat zal voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht nagaan of er niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan, dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.

7. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak Skanderova Advocaat, ook indien de opdracht door een bepaalde aan Skanderova Advocaat verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) en 7:407, tweede lid BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8. De aansprakelijkheid van Skanderova Advocaat voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming, dan wel onrechtmatige  daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Skanderova Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Skanderova Advocaat in verband met die verzekering draagt. Op schriftelijk verzoek wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden dienaangaande.

9. Skanderova Advocaat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

10. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Skanderova Advocaat ten aanzien van vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdend met door Skanderova Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

11. Skanderova Advocaat kan in overleg met de opdrachtgever derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Skanderova Advocaat een niet aan haar verbonden persoon inschakelt is zij niet aansprakelijk te houden voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door Skanderova Advocaat een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever Skanderova Advocaat de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan haar verbonden persoon namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Skanderova Advocaat worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Skanderova Advocaat zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Skanderova Advocaat is verder niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Skanderova Advocaat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

13. Alle rechten en overige bevoegdheden van een opdrachtgever jegens Skanderova Advocaat in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

14. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Skanderova Advocaat, als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Skanderova Advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van cliënt onder zich te houden totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, behoudens voor zover zich in het voorkomende geval een absolute noodzaak voordoet over dat dossier te beschikken.

15. Skanderova Advocaat zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden louter laten leiden door het belang van haar cliënt. Daarbij zal de geldende wet- en regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

16. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Skanderova Advocaat en niet tot een resultaatsverbintenis. Skanderova Advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.


Intellectuele eigendom

17. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door Skanderova Advocaat geproduceerde adviezen, overeenkomsten, processtukken of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken en / of publiceren.


Honorarium en facturering

18. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan Skanderova Advocaat een honorarium, vermeerderd met kantoorkosten (5%) en btw (21%), verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porto-, telefoon-, fax-, fotokopieënkosten e.d. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht in geval de juridische werkzaamheden worden verricht op basis van een (last tot) toevoeging, noch wanneer er sprake is van een vaste prijsafspraak.

19. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de opdrachtgever. Onder verschotten wordt verstaan kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten voor reis en verblijf e.d.

20. Tenzij een vaste prijsafspraak geldt, of indien en voor zover de juridische werkzaamheden worden verricht op basis van de hiervoor genoemde (last tot) toevoeging, wordt het aan Skanderova Advocaat toekomende honorarium berekend op basis van het ten kantore overeengekomen uurtarief.

21. Skanderova Advocaat is gerechtigd het vast te stellen uurtarief jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

22. Skanderova Advocaat zal in beginsel maandelijks declareren, tenzij een vaste prijsafspraak is gemaakt of wanneer een eigen bijdrage is opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

23. Declaraties dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de wijze als op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling binnen voormelde 14 (veertien) dagen zal Skanderova Advocaat eenmalig een betalingsherinnering sturen en een nieuwe betalingstermijn gunnen van 14 (veertien) dagen. Nadat de tweede termijn van veertien (14) dagen ongebruikt is verstreken, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, dan wel een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Alle (buitengerechtelijke) kosten die Skanderova Advocaat moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

24. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

25. Skanderova Advovaat is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Skanderova Advocaat, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Skanderova Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt ontstaan als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hiervoor bedoeld.

26. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot respectievelijk zullen de voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Skanderova Advocaat gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.


Derdengelden

27. Gelden die Skanderova Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, dan wel namens hem of haar ontvangt, worden geplaatst op de derdengeldenrekening van de ‘Stichting Beheer Derdengelden Skanderova Advocaat’. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.


Waarneming

28. In geval van afwezigheid als gevolg van (langdurige) ziekte kunt u contact opnemen met de hierna te noemen zaakwaarnemer welke uw zaak in het voorkomende geval in behandeling neemt, dan wel u in contact zal brengen met een andere te benoemen zaakwaarnemer.

Mr. P.J. van den Hoogen van het kantoor 'Van den Hoogen & Ruijters Advocaten', gevestigd te (5611 KP) Eindhoven aan de Paradijslaan 42A, telefoonnummer: +31402124198.


Archivering

29. Na het eindigen van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van 5 (vijf) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Skanderova Advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten, desgewenst ter beschikking van de cliënt.


Kantoorklachtenregeling

30. Op iedere overeenkomst van opdracht tussen Skanderova Advocaat en haar cliënten is de Kantoorklachtenregeling Skanderova Advocaat van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Skanderova Advocaat: www.skanderova.nl (Nederlandse versie) en www.skanderova.eu (Engelse versie) en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.


Toepasselijk recht en forumkeuze

31. Op de overeenkomst van opdracht tussen Skanderova Advocaat en de opdrachtgever is exclusief het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de NOvA.