Strafrecht

Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova (Škanderová) heeft al sinds haar studietijd een grote voorliefde voor het strafrecht. Met haar inmiddels ongeveer acht jaar ervaring als advocaat in strafzaken zal zij u van A tot Z voorbereiden op en bijstaan gedurende het strafproces, maar ook daarna kunt u nog op haar rekenen. Bijvoorbeeld wanneer u na een strafbeschikking van het Openbaar  Ministerie (OM), dan wel een (onverhoopte) veroordeling een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebt voor uw werk welke VOG wordt geweigerd vanwege de gegevens op uw 'strafblad', of wanneer u een gratieverzoek wilt laten indienen in verband met een aan u opgelegde straf die u vanwege gewijzigde omstandigheden niet kunt ondergaan.

U kunt bij mw. mr. Skanderova terecht in geval van vrijwel alle typen strafrechtelijke verdenkingen betreffende misdrijven (zoals levensdelicten, (andere) geweldsdelicten, vermogensdelicten, zedendelicten, drugsdelicten,  (ernstige) verkeersdelicten etc.) en nagenoeg alle soorten procedures (OM-afdoening, politierechter, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, klaag- en verzoekschriftprocedures, uitlevering- en overlevering  kwesties, overdracht van strafvervolging, dan wel - strafexecutie kwesties, gratieverzoeken, artikel 12 Sv procedures etc.).

Zij kan u bovendien in alle nationaalrechtelijke instanties bijstaan (tot en met het voeren van een cassatieprocedure bij de Hoge Raad der Nederlanden), maar ook wanneer u een procedure aanhangig wenst te maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova verleent in beginsel geen rechtsbijstand aan slachtoffers van misdrijven, derhalve enkel aan verdachten daarvan.


Bestuursrecht

Mw. mr. Skanderova kan u ook bijstaan in bestuursrechtelijke zaken. Bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) kan betrekking hebben op allerlei typen procedures tegen de overheid of vanuit de overheid  richting u. Bijvoorbeeld wanneer de burgemeester u een horeca- en exploitatievergunning weigert in verband met de Wet Bibob, of wanneer het college van burgemeester en wethouders uw (bijstand)uitkering intrekt, dan wel wanneer de burgemeester een voornemen uitbrengt tot het sluiten van uw woning, omdat daar drugs in is aangetroffen. Mw. mr. Skanderova kan u in een bestuursrechtelijke kwestie bijstaan vanaf de aanvraag-, dan wel voornemenfase tot en met een procedure in hoger beroep.


Asiel- en vreemdelingenrecht

Vanwege aanhoudende drukte in de praktijk neemt mw. mr. Skanderova voorlopig enkel asiel-, dan wel vreemdelingenrechtelijke zaken aan in geval van verwijzing op basis van specialisme door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) (Legal Aid), dan wel door Het Juridisch Loket (HJL) .


Overige rechtsgebieden

Mw. mr. Skanderova heeft tevens geruime ervaring in verbintenisrechtelijke kwesties (overeenkomsten en onrechtmatige daadacties), letselschadezaken en medisch tuchtrechtelijke procedures. Zij kan u derhalve bijstaan wanneer zich problemen voordoen voor wat betreft een of meerdere van voormelde onderwerpen.